Warning: sprintf(): Too few arguments in /var/www/vhosts/socialplusthai.com/httpdocs/wp-content/themes/covernews/lib/breadcrumb-trail/inc/breadcrumbs.php on line 253

สำนักงาน คปภ. เห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ. รูปแบบใหม่ “ไม่มีแถบโฮโลแกรม”

0

สำนักงาน คปภ. เห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ. รูปแบบใหม่ “ไม่มีแถบโฮโลแกรม”

  

ตรวจสอบความคุ้มครองหลังซื้อได้ทันที (Realtime) พร้อมเชิญชวนทำประกันภัย พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ ระยะยาว 3 ถึง 5 ปี ลดเบี้ยประกันภัยและลดปัญหาประกันภัย พ.ร.บ. ขาดต่ออายุ
นางสาวสิริพักตร์ สุวรรณทัต ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.)
ได้จัดให้มีระบบฐานข้อมูลประกันภัยรถภาคบังคับ (Compulsory Motor Insurance System : CMIS)
ที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามมาตรฐานของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT security) และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมออกประกาศนายทะเบียนให้บริษัทรายงานข้อมูลการรับประกันภัยทันทีที่รับประกันภัย (Realtime) ส่งผลให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับการดูแลจากระบบประกันภัย อาทิ โรงพยาบาล สามารถตรวจสอบข้อมูลการรับประกันภัย พ.ร.บ. เพื่อให้การรักษาตามสิทธิแก่ผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถได้ทันท่วงที อีกทั้ง ได้เชื่อมโยงระบบดังกล่าวกับกรมการขนส่งทางบกผ่าน Web Service ด้วยช่องทาง Leased Line


ซึ่งเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีการเข้ารหัสข้อมูลทำให้มีความปลอดภัย และตรวจสอบข้อมูลการรับประกันภัย พ.ร.บ. ได้ อันส่งผลให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และครบวงจรในการชำระภาษีรถประจำปี
และกรมการขนส่งทางบกไม่ต้องเรียกเก็บหลักฐานส่วนท้ายของตารางกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ. อีกต่อไป
อันถือเป็นการปรับกระบวนการปฏิบัติงานร่วมกันของทั้งสองหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายการเป็นรัฐบาลดิจิทัล

ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับการดำเนินการ สำนักงาน คปภ. จึงออกคำสั่งนายทะเบียนที่ 31/2566 เรื่อง
หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความตารางกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถที่ไม่มี
แถบโฮโลแกรม (Non-hologram) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2566 เป็นต้นมา อันถือเป็น “ตารางกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ. รูปแบบใหม่ “ไม่มีแถบโฮโลแกรม”” ที่ช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจประกันภัยขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยคำนึงถึงแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Environmental Social and Governance : ESG) โดยให้บริษัทประกันภัยที่มีความพร้อมในการนำส่งข้อมูลการรับประกันภัย พ.ร.บ. แบบ Realtime และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบที่กำหนดไว้ในคำสั่งนายทะเบียนดังกล่าว สามารถยื่นขอรับความเห็นชอบแบบและข้อความตารางกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ. ที่ไม่มีแถบโฮโลแกรม (Non-hologram) ได้

โดยปัจจุบัน นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบแบบและข้อความดังกล่าว ให้แก่บริษัทประกันภัย จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท นิวอินเดีย แอสชัวรันส์ จำกัด (สาขาประเทศไทย) บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ไอแคร์ประกันภัย จํากัด (มหาชน) ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยสามารถตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ. ที่ไม่มีแถบโฮโลแกรม

(Non-hologram) หลังซื้อได้ทันที (Realtime) ตามช่องทางการตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวที่ได้ระบุไว้ในบริเวณส่วนท้ายของหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ. เพื่อให้ประชาชนมั่นใจได้ว่า กรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ. ดังกล่าว ที่ออกโดยบริษัทประกันภัยเป็นฉบับจริง
นอกจากนี้ เพื่อให้กระบวนการปฏิบัติงานร่วมกันของสำนักงาน คปภ. และกรมการขนส่งทางบก เป็นไปอย่างเป็นเอกภาพ และคุ้มครองสิทธิของประชาชน สำนักงาน คปภ. ได้เร่งรัดและติดตามการนำส่งข้อมูลการรับประกันภัย พ.ร.บ. ของบริษัทที่รับประกันภัย พ.ร.บ. ทุกแห่ง มายังฐานข้อมูล CMIS อย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบ Infographic เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงข้อมูลของตารางกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ. ที่ไม่มีแถบโฮโลแกรม (Non-hologram) และประกาศรายชื่อบริษัทประกันภัยที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน ผ่านการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์สำนักงาน คปภ. (www.oic.or.th) ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ กล่าวเพิ่มเติมว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ที่จะถึงนี้ ขอฝากความห่วงใยให้ผู้ใช้รถ นอกจากความพร้อมของรถและผู้ขับขี่ก่อนเดินทางแล้วขอให้ตรวจสอบอยู่เสมอว่า ประกันภัย พ.ร.บ. ของท่าน ยังไม่ขาดอายุ เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ. เมื่อได้รับอุบัติเหตุจากรถ
ซึ่งปัจจุบันในส่วนของเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถจักรยานยนต์สามารถเลือกซื้อ “ประกันภัย พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์
ระยะยาว” ที่ให้ความคุ้มครองยาวขึ้นจาก 1 ปีเป็น 3 ปี 4 ปี หรือ 5 ปีได้ พร้อมได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัย พ.ร.บ. ในทุกขนาด ซี.ซี. ด้วย สุดท้ายนี้ ขอเรียนว่า การไม่ทำประกันภัย พ.ร.บ.มีโทษปรับ คือ หากเป็นเจ้าของรถที่ไม่ทำประกันภัย พ.ร.บ. มีโทษปรับสูงสุด 10,000 บาท หรือหากมีการนำรถไปใช้ผู้ใช้รถมีโทษปรับสูงสุด 10,000 บาท ในกรณีที่เป็นเจ้าของรถที่ไม่ได้ทำประกันภัย พ.ร.บ. และนำรถคันดังกล่าวไปใช้จะมีความผิด 2 กระทง คือ มีโทษปรับสูงสุดถึง 20,000 บาท

CP LAND สร้างปรากฏการณ์แห่งใหม่ พร้อมแล้วกับ LUXRIVA RESIDENCES บ้านเดี่ยวสุดหรูในนครศรีธรรมราช 16กรกฎาคม 2567 – กรุงเทพฯ, บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ CP LAND บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย สร้างปรากฏการณ์ใหม่แห่งเมืองนครศรีธรรมราช พร้อมแล้วกับเปิดตัว LUXRIVA RESIDENCES (ลักซ์ริวา เรสซิเดนเซส) บ้านเดี่ยวลักซ์ชัวรีสุดหรูบนทำเลศักยภาพนครศรีธรรมราช โครงการแรกของ CP LAND หลังการรีเฟรชแบรนด์ในรอบ 40 ปี สัมผัสประสบการณ์เหนือระดับแห่งการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยวที่ผสมผสานความทันสมัยเข้ากับกลิ่นอายวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้ได้อย่างลงตัว มุ่งเจาะกลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อสูง (High-Net-Worth Individuals: HNWIs) นักธุรกิจ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ประกอบการท้องถิ่น หรือ Local Achiever ราคาเริ่มต้น 14 – 25 ล้านบาท* จำนวน 115 ยูนิต มูลค่าโครงการรวม 1,800 ล้านบาท นายกีรติ ศตะสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ CP LAND เปิดเผยว่า CP LAND พร้อมแล้วกับการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ เปิดตัวแบรนด์โครงการบ้านเดี่ยวระดับลักซ์ชัวรีโครงการแรก ภายใต้ชื่อ LUXRIVA RESIDENCES จำนวน 115 ยูนิต มูลค่าโครงการรวม 1,800 ล้านบาท ภายใต้แนวคิด ‘Modern-Tropical Luxury Living นิยามใหม่ เหนือระดับแห่งการใช้ชีวิต’ ชูดีไซน์การออกแบบผสมผสานเอกลักษณ์ระหว่างศิลปวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคใต้ ให้เข้ากับความร่วมสมัย เพื่อสร้างคุณค่าสะท้อนการใช้ชีวิตและตัวตนของผู้อยู่อาศัย รวมทั้งการออกแบบบ้านที่เข้ากับสภาพอากาศในประเทศเขตร้อนชื้น เริ่มตั้งแต่การออกแบบที่คำนึงถึงทิศทางของแดด ลม ฝน ความปลอดโปร่ง ส่งผลให้กระแสลมพัดผ่านง่าย ทำให้ความร้อนในอากาศถูกระบายออกได้ดี ให้ความรู้สึกเป็น บ้านร่มเย็น แม้ในวันที่อากาศร้อน ผนวกกับความหรูหราของดีไซน์บ้าน ที่พร้อมจะนิยามใหม่ สู่ชีวิตที่เหนือระดับมากยิ่งขึ้น การเปิดตัวในครั้งนี้เป็นก้าวย่างที่สำคัญของ CP LAND หลังจากการรีเฟรชแบรนด์ในรอบ 40 ปี โดย CP LAND ได้ขยายสู่ตลาดบ้านเดี่ยวลักซ์ชัวรีหรูในส่วนภูมิภาค CP LAND ได้พลิกโฉมโปรดักต์ใหม่ทั้งหมด ทั้งในแง่การเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพตอบโจทย์ความลักซ์ชัวรี การออกแบบดีไซน์บ้านเดียวทั้งภายในและภายนอก พื้นที่ส่วนกลาง สภาพแวดล้อมและบรรยากาศโดยรอบ ภาพลักษณ์ และแบรนด์ดิ้งใหม่ทั้งหมด ตลอดจนการยกระดับการบริการก่อนและหลังการขาย ที่สำคัญตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์กลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อสูง (High-Net-Worth Individuals) นี่จึงเป็นอีกความตั้งใจ ที่ CP LAND ตั้งใจจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าในส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง และเป็นการสร้างความเจริญให้กับชุมชนโดยรอบ ตามแนวคิดของ CP LAND คือ คุณภาพเพื่อทุกชีวิต หรือ Accessible Communities for Life นายดำรงศักดิ์ ถุงเงิน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายขายและการตลาดโครงการ บริการหลังการขายและลูกค้าสัมพันธ์ CP LAND กล่าวว่า สำหรับโครงการ LUXRIVA RESIDENCES ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพรายล้อมด้วย Mixed-Use Community บน ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นำเอาความหรูหรามาผสานกับเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดนครศรีฯ ผ่านการสัมภาษณ์ เพื่อทำความเข้าใจทัศนคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับการอยู่อาศัยของชาวนครศรีธรรมราช รวมถึงการศึกษาค้นคว้าอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี และศิลปะท้องถิ่นที่เป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการพัฒนาโครงการ จึงเกิดเป็น LUXRIVA RESIDENCES บ้านเดี่ยวลักซ์ชัวรีที่มีความเป็นส่วนตัว (Privacy) อยู่ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติขนาดใหญ่ มีพื้นที่ปรับเปลี่ยนได้ตามฟังก์ชันการใช้งาน (Flexible Area) ด้วยดีไซน์แบบ Modern-Tropical ที่ออกแบบจากทีมผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและนอกพื้นที่ ให้ความรู้สึกเป็น บ้านร่มเย็น นอกจากนี้ CP LAND ยังได้นักออกแบบฝีมือดีอย่างคุณศุภชัย แกล้วทนงค์ ศิลปินชาวนครศรีธรรมราชนักออกแบบผู้พาภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ของไทยออกไปให้โลกรู้จัก มาร่วมเป็น Art & Culture Design Consultant นำความเป็นพื้นบ้านของลวดลายผ้ายกจังหวัดนครศรีฯ มาสื่อสารให้มีความร่วมสมัย กลายเป็นพื้นที่ศิลปะภายในโครงการ ทั้งประติมากรรมวงเวียนโครงการ ลวดลายทางข้าม ทางม้าลาย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์กลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อสูง (HNWIs) สะท้อนวิถีชีวิตของผู้อยู่อาศัยที่มีลักษณะเป็น Local Achiever หรือประสบความสำเร็จในชีวิต เรียบง่ายแต่แฝงด้วยความสมบูรณ์แบบ การใช้ชีวิตท่ามกลาง ‘ธรรมชาติ’ และ ‘สุนทรียภาพ’ ความงดงามสะท้อนการใช้ชีวิตเหนือระดับ ทุกรายละเอียดรังสรรค์มาจากความเข้าใจ ถูกถ่ายทอดอย่างพิถีพิถัน พร้อมต่อยอดสู่เรื่องราวบทใหม่ ที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวด้วยสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัย เดินทางความสะดวก เพราะอยู่ใกล้ห้างสรรพสินค้า สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล สำนักงาน CP Tower และโรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช LUXRIVA RESIDENCES มีเนื้อที่รวมประมาณ 44 ไร่ จำนวน 115 ยูนิต โดยมีประเภทของบ้าน 3 แบบ ได้แก่ 1) Type A: Ashley – แอชลีย์ ขนาดพื้นที่ใช้สอย 285 ตร.ม. เนื้อที่ดินเริ่มต้น 82 ตร.ว. 2) Type B: Berkley – เบิร์กลีย์ ขนาดพื้นที่ใช้สอย 360 ตร.ม. เนื้อที่ดินเริ่มต้น 100 ตร.ว 3) Type C: Clara – คลาร่า ขนาดพื้นที่ใช้สอย 465 ตร.ม. เนื้อที่ดินเริ่มต้น128 ตร.ว การออกแบบดีไซน์แสดงออกถึงความเป็นธรรมชาติของโครงการที่มีจุดเด่น คือ เพดานบ้านสูง (Double Volume) 6.6 เมตร บริเวณ Living Area ทุกหลัง อากาศหมุนเวียน ถ่ายเทสะดวก ให้ความรู้สึกปลอดโปร่ง โล่งสบาย กว้างขวาง สว่าง สง่างาม และโดดเด่น โถสุขภัณฑ์แบบ Smart Toilet ที่จอดรถกว้างสามารถจอดได้สะดวก อ่างอาบนํ้าในห้องนอน Master Bedroom รับประกันโครงสร้างบ้าน 10 ปี* เป็นโครงการแรก ครอบคลุมทั้งเรื่องโครงสร้างอาคาร การรั่วซึมของหลังคา การรั่วซึมของระบบท่อและไฟฟ้า การใช้งานของประตูและหน้าตา พื้นที่ส่วนกลางอย่าง Clubhouse มี THE COMMON ที่เป็น Co-Kitchen ลูกบ้านสามารถมาใช้พื้นที่สำหรับทำอาหาร จัดงานเลี้ยงปาร์ตี้สังสรรค์ มีห้อง RIVA LOUNGE ที่เป็น Co-Working Space หรือ Living Area ใช้สำหรับนั่งเล่น นั่งทำงาน ประชุมงาน มีห้อง ACTIVE SPACE ที่เป็น Gym และ Yoga Studio สระว่ายนํ้ากลางแจ้ง ขนาด Half Olympic กว้างถึง 5 เมตร ยาว 25 เมตร พร้อม Sunbathe และพื้นที่ Outdoor Lounge พื้นที่สีเขียวสวนขนาดใหญ่กว่า 3 ไร่ พร้อม Sunken Seat, Amphitheater, Children’s Playground Zone และ Jogging Area นอกจากนี้ LUXRIVA RESIDENCES ยังมี Welcome Home Club by CP LAND หน่วยงานด้านลูกค้าสัมพันธ์ที่ให้การบริการงานรับประกัน และดูแลสุขภาพบ้านของคุณอย่างต่อเนื่องโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่วันแรก เริ่มจากให้คำปรึกษาและข้อมูลด้านสินเชื่อ การโอนกรรมสิทธิ์ การตรวจรับมอบห้องชุด/บ้าน การรับประกันและงานแจ้งซ่อม รวมถึงบริการ Premium Care ที่พร้อมให้บริการหลังการขาย เพื่อให้ลูกบ้านอยู่สบาย และใช้ชีวิตได้อย่างไร้กังวล ติดตามข้อมูลข่าวสารและสอบถามรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติมได้ที่โทร 02-088-0999 Website: www.LUXRIVARESIDENCES.com แอดไลน์สอบถามข้อมูล https://bit.ly/3OwNCWF Facebook: LUXRIVA RESIDENCES Nakhon Si Thammarat Instagram: LUXRIVA RESIDENCES

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


Deprecated: Function WP_Scripts::print_inline_script is deprecated since version 6.3.0! Use WP_Scripts::get_inline_script_data() or WP_Scripts::get_inline_script_tag() instead. in /var/www/vhosts/socialplusthai.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 6085