Warning: sprintf(): Too few arguments in /var/www/vhosts/socialplusthai.com/httpdocs/wp-content/themes/covernews/lib/breadcrumb-trail/inc/breadcrumbs.php on line 253

พม.จัดกิจกรรม “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 5” ขจัดการเลือกปฏิบัติ-ความรุนแรงต่อสตรี เน้นเสมอภาคระหว่างเพศ เสริมแกร่งพลังผู้หญิง พร้อมจัดนิทรรศการครอบคลุม 6 ประเด็น ของ SDG 5 ขณะเจ้าของบทประพันธ์ ‘มาตาลดา-พัดชา ชนุดม’ ร่วมงานด้วย

0

พม.จัดกิจกรรม “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 5” ขจัดการเลือกปฏิบัติ-ความรุนแรงต่อสตรี เน้นเสมอภาคระหว่างเพศ เสริมแกร่งพลังผู้หญิง พร้อมจัดนิทรรศการครอบคลุม 6 ประเด็น ของ SDG 5 ขณะเจ้าของบทประพันธ์ ‘มาตาลดา-พัดชา ชนุดม’ ร่วมงานด้วย

                           

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักและมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนงานตาม “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 5” บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและเสริมพลังแก่ผู้หญิงและเด็กหญิง โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างความตระหนักและมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนงานตาม “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 5” พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ผู้บริหารและนิสิตจากมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมงาน ณ หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

                             

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกล่าวว่า เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 5 หรือ SDG 5 เป็นหนึ่งใน 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย SDG 5 มุ่งเน้นในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริมพลังผู้หญิงทุกคน ซึ่งมุ่งเน้นในการขจัดการเลือกปฏิบัติและความรุนแรงต่อสตรีในทุกรูปแบบ การเสริมพลังสตรีในทุกมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การกำหนดนโยบายและมาตรการที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสตรีในทุกมิติ

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ย้ำว่า หลักการในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ไม่ใช่เพียงเหมือนกันหรือเท่ากันเท่านั้น แต่ยังประกอบไปด้วยการคำนึงถึงความต้องการ ความจำเป็นที่แตกต่างหลากหลายของผู้หญิงกลุ่มต่างๆ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้คือพื้นฐานสำคัญที่จะสร้างสังคมแห่งความเสมอภาคระหว่างเพศและสังคมที่เสริมพลังสตรี ดังนั้น การขับเคลื่อน SDG 5 เพื่อให้บรรลุผล จึงต้องอาศัยการผสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการและภาคประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เยาวชนที่จะเป็นพลังสำคัญของการขับเคลื่อนสังคม เนื่องจากเปี่ยมไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์ และเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะได้เห็นตัวอย่างของการรวมพลังร่วมกันในการขับเคลื่อนการเสริมพลังสตรีและความเสมอภาคระหว่างเพศ โดยกระทรวง พม. ยืนยันในภารกิจสำคัญด้านการสร้างความมั่นคงของมนุษย์ในทุกมิติ การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศร่วมกับทุกคนเพื่อสร้างสังคมที่มีความเป็นธรรมและเสมอภาคสำหรับทุกคน

                             

ขณะที่นางสาวกรรณนิกา เจริญลักษณ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กล่าวถึงกิจกรรมสร้างความตระหนักและมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนงานตาม “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 5” ว่า ตามที่ประชาคมโลกได้ให้การรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 โดยหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริมพลังผู้หญิง โดยเฉพาะ คือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 5 (SDG 5) บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ และเสริมพลังของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน โดยตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวง พม. ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อนเป้าหมายดังกล่าว โดยที่ผ่านมาได้จัดทำแผนที่นำทาง SDG 5 และดำเนินการในประเด็นต่างๆ ตาม SDG 5 เช่น การจัดคู่มือการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ การเร่งขจัดความรุนแรงต่อสตรี การส่งเสริมผู้หญิงในระดับตัดสินใจ และการสร้างความเข้มแข็งของผู้หญิงทางเศรษฐกิจ เช่น ทักษะการเป็นผู้ประกอบการวินัยการเงิน เพื่อให้การขับเคลื่อน SDG 5 เกิดผลเป็นรูปธรรมในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของประเทศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ SDG 5 ของภาคประชาชน

                            

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย นิทรรศการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 5 ครอบคลุม 6 ประเด็น SDG 5 ได้แก่ 1.ความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงและเด็กหญิงในทุกรูปแบบ 2.เข้าถึงสุขภาพและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ 3.ส่วนร่วมของผู้หญิงในการตัดสินใจทุกระดับ 4.การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้หญิงและเด็กหญิง 5.มีสิทธิเท่าเทียมในการเข้าถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจ และ 6.การแบ่งเบาภาระงาน การดูแล และความรับผิดชอบในครัวเรือน

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีเวที “TED Talk : SDG 5 เริ่มที่เรา” ที่สะท้อนมุมมองในเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศ และการเสริมพลังสตรี โดย “ชลธิดา ยาโนยะ” เจ้าของบทประพันธ์มาตาลดา ตลอดจนการแสดงดนตรี “มุ่งสู่ความเสมอภาคระหว่างเพศ SDG 5” โดย “พัดชา ชนุดม สุขสถิตย์” อดีตนักร้องวง Chanudom และวงดนตรีของนักศึกษาด้วย

CP LAND สร้างปรากฏการณ์แห่งใหม่ พร้อมแล้วกับ LUXRIVA RESIDENCES บ้านเดี่ยวสุดหรูในนครศรีธรรมราช 16กรกฎาคม 2567 – กรุงเทพฯ, บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ CP LAND บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย สร้างปรากฏการณ์ใหม่แห่งเมืองนครศรีธรรมราช พร้อมแล้วกับเปิดตัว LUXRIVA RESIDENCES (ลักซ์ริวา เรสซิเดนเซส) บ้านเดี่ยวลักซ์ชัวรีสุดหรูบนทำเลศักยภาพนครศรีธรรมราช โครงการแรกของ CP LAND หลังการรีเฟรชแบรนด์ในรอบ 40 ปี สัมผัสประสบการณ์เหนือระดับแห่งการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยวที่ผสมผสานความทันสมัยเข้ากับกลิ่นอายวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้ได้อย่างลงตัว มุ่งเจาะกลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อสูง (High-Net-Worth Individuals: HNWIs) นักธุรกิจ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ประกอบการท้องถิ่น หรือ Local Achiever ราคาเริ่มต้น 14 – 25 ล้านบาท* จำนวน 115 ยูนิต มูลค่าโครงการรวม 1,800 ล้านบาท นายกีรติ ศตะสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ CP LAND เปิดเผยว่า CP LAND พร้อมแล้วกับการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ เปิดตัวแบรนด์โครงการบ้านเดี่ยวระดับลักซ์ชัวรีโครงการแรก ภายใต้ชื่อ LUXRIVA RESIDENCES จำนวน 115 ยูนิต มูลค่าโครงการรวม 1,800 ล้านบาท ภายใต้แนวคิด ‘Modern-Tropical Luxury Living นิยามใหม่ เหนือระดับแห่งการใช้ชีวิต’ ชูดีไซน์การออกแบบผสมผสานเอกลักษณ์ระหว่างศิลปวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคใต้ ให้เข้ากับความร่วมสมัย เพื่อสร้างคุณค่าสะท้อนการใช้ชีวิตและตัวตนของผู้อยู่อาศัย รวมทั้งการออกแบบบ้านที่เข้ากับสภาพอากาศในประเทศเขตร้อนชื้น เริ่มตั้งแต่การออกแบบที่คำนึงถึงทิศทางของแดด ลม ฝน ความปลอดโปร่ง ส่งผลให้กระแสลมพัดผ่านง่าย ทำให้ความร้อนในอากาศถูกระบายออกได้ดี ให้ความรู้สึกเป็น บ้านร่มเย็น แม้ในวันที่อากาศร้อน ผนวกกับความหรูหราของดีไซน์บ้าน ที่พร้อมจะนิยามใหม่ สู่ชีวิตที่เหนือระดับมากยิ่งขึ้น การเปิดตัวในครั้งนี้เป็นก้าวย่างที่สำคัญของ CP LAND หลังจากการรีเฟรชแบรนด์ในรอบ 40 ปี โดย CP LAND ได้ขยายสู่ตลาดบ้านเดี่ยวลักซ์ชัวรีหรูในส่วนภูมิภาค CP LAND ได้พลิกโฉมโปรดักต์ใหม่ทั้งหมด ทั้งในแง่การเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพตอบโจทย์ความลักซ์ชัวรี การออกแบบดีไซน์บ้านเดียวทั้งภายในและภายนอก พื้นที่ส่วนกลาง สภาพแวดล้อมและบรรยากาศโดยรอบ ภาพลักษณ์ และแบรนด์ดิ้งใหม่ทั้งหมด ตลอดจนการยกระดับการบริการก่อนและหลังการขาย ที่สำคัญตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์กลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อสูง (High-Net-Worth Individuals) นี่จึงเป็นอีกความตั้งใจ ที่ CP LAND ตั้งใจจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าในส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง และเป็นการสร้างความเจริญให้กับชุมชนโดยรอบ ตามแนวคิดของ CP LAND คือ คุณภาพเพื่อทุกชีวิต หรือ Accessible Communities for Life นายดำรงศักดิ์ ถุงเงิน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายขายและการตลาดโครงการ บริการหลังการขายและลูกค้าสัมพันธ์ CP LAND กล่าวว่า สำหรับโครงการ LUXRIVA RESIDENCES ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพรายล้อมด้วย Mixed-Use Community บน ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นำเอาความหรูหรามาผสานกับเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดนครศรีฯ ผ่านการสัมภาษณ์ เพื่อทำความเข้าใจทัศนคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับการอยู่อาศัยของชาวนครศรีธรรมราช รวมถึงการศึกษาค้นคว้าอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี และศิลปะท้องถิ่นที่เป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการพัฒนาโครงการ จึงเกิดเป็น LUXRIVA RESIDENCES บ้านเดี่ยวลักซ์ชัวรีที่มีความเป็นส่วนตัว (Privacy) อยู่ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติขนาดใหญ่ มีพื้นที่ปรับเปลี่ยนได้ตามฟังก์ชันการใช้งาน (Flexible Area) ด้วยดีไซน์แบบ Modern-Tropical ที่ออกแบบจากทีมผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและนอกพื้นที่ ให้ความรู้สึกเป็น บ้านร่มเย็น นอกจากนี้ CP LAND ยังได้นักออกแบบฝีมือดีอย่างคุณศุภชัย แกล้วทนงค์ ศิลปินชาวนครศรีธรรมราชนักออกแบบผู้พาภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ของไทยออกไปให้โลกรู้จัก มาร่วมเป็น Art & Culture Design Consultant นำความเป็นพื้นบ้านของลวดลายผ้ายกจังหวัดนครศรีฯ มาสื่อสารให้มีความร่วมสมัย กลายเป็นพื้นที่ศิลปะภายในโครงการ ทั้งประติมากรรมวงเวียนโครงการ ลวดลายทางข้าม ทางม้าลาย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์กลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อสูง (HNWIs) สะท้อนวิถีชีวิตของผู้อยู่อาศัยที่มีลักษณะเป็น Local Achiever หรือประสบความสำเร็จในชีวิต เรียบง่ายแต่แฝงด้วยความสมบูรณ์แบบ การใช้ชีวิตท่ามกลาง ‘ธรรมชาติ’ และ ‘สุนทรียภาพ’ ความงดงามสะท้อนการใช้ชีวิตเหนือระดับ ทุกรายละเอียดรังสรรค์มาจากความเข้าใจ ถูกถ่ายทอดอย่างพิถีพิถัน พร้อมต่อยอดสู่เรื่องราวบทใหม่ ที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวด้วยสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัย เดินทางความสะดวก เพราะอยู่ใกล้ห้างสรรพสินค้า สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล สำนักงาน CP Tower และโรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช LUXRIVA RESIDENCES มีเนื้อที่รวมประมาณ 44 ไร่ จำนวน 115 ยูนิต โดยมีประเภทของบ้าน 3 แบบ ได้แก่ 1) Type A: Ashley – แอชลีย์ ขนาดพื้นที่ใช้สอย 285 ตร.ม. เนื้อที่ดินเริ่มต้น 82 ตร.ว. 2) Type B: Berkley – เบิร์กลีย์ ขนาดพื้นที่ใช้สอย 360 ตร.ม. เนื้อที่ดินเริ่มต้น 100 ตร.ว 3) Type C: Clara – คลาร่า ขนาดพื้นที่ใช้สอย 465 ตร.ม. เนื้อที่ดินเริ่มต้น128 ตร.ว การออกแบบดีไซน์แสดงออกถึงความเป็นธรรมชาติของโครงการที่มีจุดเด่น คือ เพดานบ้านสูง (Double Volume) 6.6 เมตร บริเวณ Living Area ทุกหลัง อากาศหมุนเวียน ถ่ายเทสะดวก ให้ความรู้สึกปลอดโปร่ง โล่งสบาย กว้างขวาง สว่าง สง่างาม และโดดเด่น โถสุขภัณฑ์แบบ Smart Toilet ที่จอดรถกว้างสามารถจอดได้สะดวก อ่างอาบนํ้าในห้องนอน Master Bedroom รับประกันโครงสร้างบ้าน 10 ปี* เป็นโครงการแรก ครอบคลุมทั้งเรื่องโครงสร้างอาคาร การรั่วซึมของหลังคา การรั่วซึมของระบบท่อและไฟฟ้า การใช้งานของประตูและหน้าตา พื้นที่ส่วนกลางอย่าง Clubhouse มี THE COMMON ที่เป็น Co-Kitchen ลูกบ้านสามารถมาใช้พื้นที่สำหรับทำอาหาร จัดงานเลี้ยงปาร์ตี้สังสรรค์ มีห้อง RIVA LOUNGE ที่เป็น Co-Working Space หรือ Living Area ใช้สำหรับนั่งเล่น นั่งทำงาน ประชุมงาน มีห้อง ACTIVE SPACE ที่เป็น Gym และ Yoga Studio สระว่ายนํ้ากลางแจ้ง ขนาด Half Olympic กว้างถึง 5 เมตร ยาว 25 เมตร พร้อม Sunbathe และพื้นที่ Outdoor Lounge พื้นที่สีเขียวสวนขนาดใหญ่กว่า 3 ไร่ พร้อม Sunken Seat, Amphitheater, Children’s Playground Zone และ Jogging Area นอกจากนี้ LUXRIVA RESIDENCES ยังมี Welcome Home Club by CP LAND หน่วยงานด้านลูกค้าสัมพันธ์ที่ให้การบริการงานรับประกัน และดูแลสุขภาพบ้านของคุณอย่างต่อเนื่องโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่วันแรก เริ่มจากให้คำปรึกษาและข้อมูลด้านสินเชื่อ การโอนกรรมสิทธิ์ การตรวจรับมอบห้องชุด/บ้าน การรับประกันและงานแจ้งซ่อม รวมถึงบริการ Premium Care ที่พร้อมให้บริการหลังการขาย เพื่อให้ลูกบ้านอยู่สบาย และใช้ชีวิตได้อย่างไร้กังวล ติดตามข้อมูลข่าวสารและสอบถามรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติมได้ที่โทร 02-088-0999 Website: www.LUXRIVARESIDENCES.com แอดไลน์สอบถามข้อมูล https://bit.ly/3OwNCWF Facebook: LUXRIVA RESIDENCES Nakhon Si Thammarat Instagram: LUXRIVA RESIDENCES

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


Deprecated: Function WP_Scripts::print_inline_script is deprecated since version 6.3.0! Use WP_Scripts::get_inline_script_data() or WP_Scripts::get_inline_script_tag() instead. in /var/www/vhosts/socialplusthai.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 6085